Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona Sołectwa Mała Wieś Górna

Co to jest fundusz sołecki? 

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego? 

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Sołectwa nie będą musiały dokonywać tych obliczeń. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie do 31 lipca poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

Czy w każdej gminie powstanie fundusz sołecki? Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki?

To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada gminy podejmuje w terminie do 31 marca (a w 2009 r. w terminie do 31 maja) uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. Rada gminy może także nie zgodzić się na powstanie funduszu sołeckiego w danej gminie. Pomysł na utworzenie funduszu sołeckiego mogą zgłosić radzie radni oraz wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sołtysi i mieszkańcy sołectw, którzy chcieliby utworzenia funduszu sołeckiego powinni w tej sprawie zwracać się do radnych gminy (lub do wójta, burmistrza prezydenta miasta).

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:

• zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, 

• naprawić chodniki, 

• zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), 

• posadzić drzewa, krzewy, 

• wyremontować wiatę przystankową 

to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.

To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań - w tym poprzez własną pracę (społeczną)

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?

Musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo wniosków będzie przekazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sołtysom w terminie do 31 lipca każdego roku. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Źródło: http://www.funduszesoleckie.eu/


 

 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK DLA MAŁEJ WSI GÓRNEJ

(Stan na dzień 28 stycznia 2015 roku - Uchwała Budżetowa)

Środki pieniężne

Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu

3.000,00

Zakup wiaty przystankowej do wykorzystania na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna

350,74

Zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej Sołectwa www.malawiesgorna.pl (utrzymanie serwera i domeny www.malawiesgorna.pl) oraz materiałów promujących Sołectwo Mała Wieś Górna

8.000,00 zł

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej z przeznaczeniem na boisko sportowe.

Razem: 11.350,74

Najpopularniejsze komentarze